Moviments de terra i geodèsia

  Moviments de terra i geodèsia   A la zona de la Costa Brava i en opinió de la majoria, una de les etapes més importants en el procés de construcció, és la de l'estudi geodèsic i els moviments de terra. De la qualitat tant dels estudis com de l'excavació, depèn l'estabilitat i perdurabilitat de l'edifici a construir.

Moviments de terra i geodèsia

A pesar que, tal com reflecteixen les estadístiques actuals, els treballs d'excavació representen uns dels apartats de major cost en el procés de la construcció (del 10% al 20% del pressupost), massa sovint no rep l'atenció deguda.

Per Admingrup els treballs d'excavació, comencen amb l'estudi topogràfic i geodèsic en el lloc de l'obra. No es pot iniciar una excavació si conèixer cadascun dels detalls de la composició del sòl a diferents profunditats o l'existència i volum d'aigües subterrànies

Земляные и геодезические работы

Una vegada determinats tots els aspectes de l'estudi geodèsic, comencen els treballs propis de l'excavació i moviments de terra, els quals permetran el moviment i apilat de racons, l'organització i arranjament de camins temporals, rases, monticles i clots, el drenatge o contenció d'aigües subterrànies, etc.

Moviments de terra i geodèsia

Admingrup compta amb els equips tècnics i la maquinària necessària per dur a terme amb èxit i amb qualitat garantida tot aquest procés.

     

Hi ha una opinió…